پرسشنامه سنجش رضایت جامعه از شرکت مکو


پرسشنامه سنجش رضایت جامعه از شرکت مکو

  • شرکت مکو به عنوان سازمانی متعالی در جامعه صنعتي ايران، در قبال جامعه مسئوليت‌هايي دارد كه دراین خصوص خود را متعهد می‌داند. خواهشمند است با تكميل سئوالات زیر و ارائه ديدگاه‌هاي ارزشمندتان ما در مسیر رشد و تعالی ياري نمائيد.

 

Verification