سیستم BMS (سیستم مدیریت بویلر) و سیستم BPS (سیستم حفاظت بویلر)

BMS و BPS


bms and bps

سیستم BMS (سیستم مدیریت بویلر)

معرفی

مقدمه

 • هدف اصلی بویلرها انتقال گرمای اضافی به TEG برای تولید قدرت افزوده می باشد.
 • سیکل ترکیبی شامل GT و HRSG است.
 • هر HRSG دارای سه لوله بویلر افقی جداگانه در سه ردیف با عملکرد مستقل با نسبت 10 به 1 گردش است.
 • برای توزیع حرارت مطلوب در HRSG، عملیات همزمان عناصر توصیه می شود.

استانداردهای مهم

 • IEC 61508 (استاندارد مستقل از کاربرد)
 • سیستم‎های مربوط به کارکرد ایمنی الکتریکی/الکترونیکی/ ایمنی الکترونیکی قابل برنامه ریزی
 • اصول DIN V VDE کامپیوترها در سیستم‎هایی با وظایف ایمنی
 • VDI/VDE 2180 اطمینان از ایمنی فرایند کارخانه ای با استفاده از ابزارسازی و کنترل
 • PREN50156 استاندارد کنترلهای بویلر
 • تجهیزات برق برای سیستم های بویلر
 • EN298S استاندارد کنترلهای بویلر
 • سیستم کنترل گاز سوز اتوماتیک
 • EN 954 استاندارد ایمنی ماشین آلات
 • بخشهای مربوط به ایمنی سیستم کنترل
 • DIN V 19250 اصول بنیادین ایمنی برای حفاظت در محل کار
 • تجهیزات اندازه‎گیری و تکنولوژی کنترل

 

 

BMS-3

این برنامه کاربر CPU شامل موارد زیر است:

 1. بخشهای مربوط به ایمنی (برنامه ایمنی)
 2. بخشهای که به ایمنی مربوط نیستند (برنامه استاندارد)

برنامه ایمنی در یک جدول CFC جداگانه نوشته می شود. ترکیب سازه‎های F و استاندارد در یک جدول مجاز نیست و در طی فرایند تدوین آشکار می شود. انتقال داده بین برنامه ایمنی و استاندارد به وسیله سازه‎های تبدیل انجام می شود.

 

اجزاء نرم افزاری

 • بسته S7F اختیاری سیستم
 • این بسته برای پیکربندی و برنامه نویسی سیستم S7F قابل دسترسی است.
  • پیکربندی F-I / Os با HWCONFIG.
  • ردیف سازه های با خرابی ایمن برای برنامه نویسی
 • ادغام سازه های F در برنامه F کاربر با استفاده از CFC.
 • برنامه کاربر با خرابی امن

سیستم BPS (سیستم حفاظت بویلر)

BPS-2

System Overview

ویژگیهای BPS

 1. دارای اصل خرابی ایمن است
 2. در یک سیستم S7-400FH طراحی می شود
 3. در صورت بروز خطر و جابجایی بویلر را مدیریت می کند
 4. از نیروی انسانی و تجهیزات با استفاده از مفاهیم خرابی ایمن حفاظت می کند
 5. دارای رابط کاربری HW و باس به وسیله TXP است
 6. دارای کابین‎های جداگانه برای هر واحد است

استانداردهای مهم

 • IEC 61508 (استاندارد مستقل از کاربرد)
 • سیستم‎های مربوط به کارکرد ایمنی الکتریکی/ الکترونیکی/ ایمنی الکترونیکی قابل برنامه ریزی
 • اصول DIN V VDE کامپیوترها در سیستم‎هایی با وظایف ایمنی
 • VDI/VDE 2180 اطمینان از ایمنی فرایند کارخانه ای با استفاده از ابزارسازی و کنترل
 • PREN50156 استاندارد کنترلهای بویلر
 • تجهیزات برق برای سیستم های بویلر
 • EN298S استاندارد کنترلهای بویلر
 • سیستم کنترل گاز سوز اتوماتیک
 • EN 954 استاندارد ایمنی ماشین آلات
 • بخشهای مربوط به ایمنی سیستم کنترل
 • DIN V 19250 اصول بنیادین ایمنی برای حفاظت در محل کار
 • تجهیزات اندازه‎گیری و تکنولوژی کنترل

گواهی نامه

BPS