سیستم مدیریت بار (PMS (Power Management System مبتنی بر SIEMENS

الزام بکارگیری سیستم (PMS (Power Management System در شبکه های محلی و جزیره ایی  :

نفوذ چشم گیر بکارگیری منابع تولید پراکنده ، وجود توصیه های اکید جهت کاهش فاصله بین تولید و مصرف در راستای اقتصادی شدن ، کاهش تلفات، بهره برداری راحت تر و امکان برنامه ریزی دقیقتر تولید در واقع بهره برداری شبکه های جزیره ایی را مورد توجه قرار داده اند، بدلیل ایزوله بودن اینگونه از شبکه ها از شبکه های بزرگ موضوع پایداری بسیار حائز اهمیت و مورد توجه می باشد. امکان کنترل فرکانس و ولتاژ از طریق شبکه های بزرگ دیگر امکان پذیر نمی باشد بنابراین بکارگیری یک سیستم متمرکز و یکپارچه جهت این امر الزامی می باشد.


سیستم PMS یا همان سیستم مدیریت قدرت این امکان را محقق می سازد ، معمول هست که کارخانجات و صنایع بزرگی که توسط واحدهای تولید برق محلی خود در صدد تامین برق مصرفی و محلی خود بر می آیند نیازمند استفاده از سیستم PMS جهت جلوگیری از هرگونه بلک آوت و بی برقی شبکه آیلند مربوط به خود هستند در واقعا سیستم یاد شده با اجرای فانکشنهای مهمی از جمله قطع بار و اشتراک گذاشتن تولید ( متناسب با بار واقعی) سعی در ایجادتعادل بین تولید و مصرف که در نهایت به قرارگرفتن متغیرهای ولتاژ و فرکانس شبکه در نزدیکی مقایر نامیشان منجر می گردد خواهد داشت. از نکات قابل توجه در سیستم یاد شده ، عدم امکان راه حلی واحد از PMS برای پلنت هایی که متفاوت هستند می باشد در واقع ویژگیهای تولید کنندها و در بعضی شرایط مصرف کننده ها، شرایط بهره برداری از شبکه و همچنین نیازمندیهای کارفرما از عوامل مهم و قابل ملاحظه در نحوه طراحی این سیستم می باشند.

قبل از شروع طراحی سیستم PMS ، انجام مطالعات پایداری شبکه از واجبات می باشد طوریکه برخی از نتایج مطالعات در طراحی سیستم PMS بعنوان ورودی طراحی استفاده می گردند.

یکی دیگر از نکات مورد توجه در این سیستم انتخاب روش مناسب و مطلوب تشخیص جداشدن شبکه محلی از شبکه سراسری و یا شبکه بزرگ می باشد.

صنایع مورد کاربرد سیستم PMS :

 

- حوزه نفت ، گاز و پتروشیمی

- کارخانجات بزرگ صنعتی از جمله صنعت فولاد

- تمامی صنایعی که مصرف محلی خود و صنایع اطراف را توسط منابع تولید محلی خود تامین می نمایند

- شبکه های محلی دارای منابع تولید پراکنده

وظایف سیستم PMS در شبکه های محلی و جزیره ایی:

- جلوگیری از بی برقی کامل شبکه

- کنترل ولتاژ و فرکانس

توان راکتیو مبادله شده بین شبکه جزیره ایی و شبکه های بالادست

- کنترل ضریب قدرت در نقطه اتصال

شبکه در جهت پایداری

- کنترل تولید توان اکتیو وشبکه ایلند به شبکه های بالادست

- ایجاد تعادل بین تولید و مصرف شبکه

* تمامی وظائف PMS ، با بکارگیری فانشکنهای قطع بار و تسهیم توان محقق می گردد.