سیستم حفاظت، کنترل و مانیتورینگ توربو ژنراتور صنعتی

 • کنترل سرعت HPC
 • کنترل حلقه باز در زمان راه اندازی
 • کنترل سرعت PT
 • کنترل بار
 • اعمال محدودیت بر حداکثر سرعت روتور HPC
 • اعمال محدودیت بر حداکثر سرعت LPC
 • اعمال محدودیت بر حداقل سرعت
 • اعمال محدودیت بر میزان دمای خروجی از
 • میزان فلوی سوخت کنترل ولو سوخت کنترل

 

سیستم کنترل توربین GT 80 L

 • حلقه های کنترلی و زمان راه اندازی GT 80 L
 • بخش های سیستم کنترل
 • مشخصه های سیستم کنترل
 • وظایف سیستم کنترل
 • پیکره بندی سیستم کنترل 
 • زمان راه اندازی در مد نرمال توربوژنراتور حدود ۲۵ دقیقه تا ۷۰% بار نامی و ۳۵ دقیقه تا بار پایه
 • زمان راه اندازی در مد سریع توربوژنراتور حدود ۱۵ دقیقه تا ۷۰% بار نامی و ۲۵دقیقه تا بار پایه ژنراتور

 

 

 • اندازه گیری میزان سوخت در زمان راه اندازی بصورت اتوماتیک
 • تغییر مد عملکرد GTE با نرخ مشخص در محدوده معین.
 • تغییر سرعت توربین در زمان سنکرونایزینگ ژنراتور متصل به آن با شبکه
 • ثابت نگهداشتن سرعت توربین یا توان اکتیو در ترمینال ژنراتو.
 • محدود کردن حداکثر سرعت HPC بصورت اتوماتیک
 • محدود کردن حداکثر دمای گازخروجی LPT
 • محدود کردن میزان سوخت در هنگام کاهش یا افزایش سرعت GTE
 • حفاظت محدود کننده GTEهنگام کاهش سرعت آن بواسطه محدودیت پارامترهای توربین
 • حفاظت GTE در مواقع اضطراری بواسطه محدودیت پارامترهای عملکرد اجزای آن