سیستم کنترل توربو کمپرسور

توصیف

Picture2

همچنانکه می دانیم، توربوکمپرسورها در ایستگاههای تقویت فشار گاز به کار می روند و از دو بخش اصلی توربین و کمپرسور تشکیل می شوند. وظیفه اصلی توربین ایجاد انرژی مکانیکی لازم برای گرداندن میله کمپرسور می باشد که بسته به تکتولوژی شرکت سازنده و وظایف توربین و ساختار مشابه در شکلهای مختلف عرضه می شود. سیستم کنترل حاضر از سه میله توربین مانند از نوع GTD-25HU80.09 می باشد که توسط شرکت زوریا ساخته شده است.