شرکت مکو
به شرکت مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) خوش آمدید.

کالیبراسیون

کالیبراسیون

در شرکت مکو هر وسیله‌ اندازه‌گیری که موثر بر کیفیت و ایمنی محصول باشد به صورت دوره ای کالیبره می گردد تا از صحت و دقت نتایج اندازه گیری های انجام شده اطمینان حاصل گردد.

با توجه به لزوم تعیین دوره کالیبره تجهیزات اندازه گیری، در شرکت مکو مطابق استاندارد و راهنمای ISIRI 12946 پارامترهای ذیل مبنای تعیین دوره کالیبراسیون می باشند.

Scroll to Top

به کدام یک از گروه ذینفعان تعلق دارید ؟